ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа підприємець Ольоленко Віталій Петрович, діє у відповідності до законодавства України, що в подальшому іменується Виконавець, керуючись, зокрема, ст.ст. 205, 634, 638 – 644, 901 – 907 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003, далі – ЦК України,

ПРОПОНУЄ фізичним особам, надалі – Замовник, отримувати послуги шляхом приєднання до цього Договору приєднання (оферти) про надання послуг, який у подальшому іменується Договір.

Договір є офертою та представлений у формі формуляру, розміщений/оприлюднений на офіційному веб-сайті Виконавця за посиланням https://imetering.ua/offer. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Договору шляхом попередньої оплати Послуг відповідно до умов Договору.

1.2. Послуги – дії (одна або кілька за вибором Замовник ), які вчиняє Виконавець самостійно або з залученням третіх осіб щодо:
- заміни елементу живлення засобу вимірювальної техніки, надалі - ЗВТ;
- демонтаж/монтаж ЗВТ;
- організація проведення вимірювання показників ЗВТ з метою отримання сертифікату про метрологічну повірку ЗВТ.

1.3. Тарифи – документ, який встановлює вартість відповідних Послуг Виконавця, розміщений на Веб-сайті Виконавця, є невід’ємною частиною цього Договору.

1.4. Інформаційний матеріал - інформація про найменування, місцезнаходження, номери телефонів, електронну адресу, іншу контактну інформацію Виконавця, про перелік робіт/послуг, які виконуються/надаються Виконавцем, їх вартість, а також будь-яка інша інформація, розміщення якої не суперечить діючому законодавству України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до цього Договору Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та оплачує послуги, визначені в пункті 1.2 даного Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Отримувати Послугами в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

3.1.2. Відмовитися від прийняття Послуг, передбачених цим Договором, у разі невиконання Виконавцем своїх зобов'язань, письмово повідомивши про це Виконавця не менше ніж за 30 днів.

3.1.3. Звертатися за консультаційною допомогою до Виконавця з питань надання Послуг.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Встановлювати та змінювати перелік та вартість Послуг, які не оплачені Замовником, які наведені у Тарифах, повідомивши про це Замовника на веб-сайті.

3.2.2. Використовувати дані, які надаються Замовником для ведення статистики, а також передавати таку знеособлену інформацію (за виключенням комерційної таємниці) третім особам для її обробки та публікації результатів такої обробки.

3.2.3. У разі порушення Замовником своїх зобов’язань щодо оплати за Договором, призупинити надання Послуг до моменту припинення такого порушення.

3.3. Виконавець зобов’язується:

3.3.1. Дотримуватися в повному обсязі норм і правил відповідного законодавства, що регулює порядок надання послуг населенню, захист прав споживачів, рекламну діяльність, охорону інтелектуальної власності.

3.3.2. Підтримувати в актуальному стані Інформаційний матеріал, в тому числі, вартість послуг, акційні пропозиції тощо.

3.3.3. Надавати Послуги згідно умов цього Договору та за цінами визначеними у Тарифах.

3.3.4. Надавати консультаційну підтримку Замовнику щодо надання послуг у робочі дні з 10°° до 17°°.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість Послуг за Договором визначається як сума вартості всіх наданих Виконавцем Послуг.

4.2. Вартість Послуг встановлена у Тарифах розміщених на веб-сайті Виконавця.

4.3. Оплата Послуг Виконавця здійснюється Замовником на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати. Замовник може сплатити суму більше, ніж потрібно для сплати за Послуги, в такому випадку зазначені кошти будуть враховані при наданні наступної послуги.

4.4. Валютою Договору є гривня.

4.5. Усі розрахунки Сторін за цим Договором здійснюються у безготівковій формі. Замовник формує рахунок на веб-сайті Виконавця та оплачує його використовуючи платіжні системи підключені до веб-сайту. Замовник, використовуючи засоби зв’язку, має право замовити формування рахунку у Виконавця, в такому випадку Замовник отримує сформований Виконавцем рахунок на E-mail або іншим зручним способом. Виставлення рахунку Виконавцем не є обов’язковою умовою для здійснення Замовником розрахунків за Договором.

4.6. Датою належного виконання грошового зобов’язання Сторони вважається дата надходження грошових коштів на поточний банківський рахунок Виконавця, зазначений у Договорі.

4.7. Виконавець протягом 5-ти робочих днів з моменту надання послуг надсилає Замовнику в електронному вигляді на E-mail Акт про надання послуг (далі – Акт) підписаний електронним цифровим підписом/кваліфікованим електронним підписом (далі – ЕЦП/КЕП). Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту, Замовник зобов’язаний підписати Акт ЕЦП/КЕП зі свого боку та направити на E-mail Виконавцю. При відсутності у Замовника ЕЦП/КЕП, Замовник має можливість роздрукувати Акт у двох екземплярах, підписати їх та відправити обидва екземпляри Акту на поштову адресу Виконавця у той же строк. Виконавець, після отримання Актів від Замовника, підписує їх та відправляє один екземпляр Акту Замовнику поштою.

4.8. За наявності мотивованих заперечень Замовник направляє їх Виконавцю на поштову адресу або Е-mail, які зазначені в даному Договорі.

4.9. У випадку неотримання Змовником письмових мотивованих заперечень або Акту у встановлений у пункті 4.7. Договору строк, зобов’язання Виконавця вважаються виконаними належним чином про що Виконавець робить відповідну відмітку на Акті про надання послуг.

4.10. Сторони мають право в будь-якому випадку оформити письмово Акт наданих послуг в момент фактичного їх прийняття.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Замовником цього Договору, повідомивши Замовника про таке розірвання за 10 робочих днів до запланованої дати. При наявності залишку передоплати за надання послуг, Замовник повертає його Виконавцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного письмового звернення Замовника, якщо інше прямо не передбачено даним договором.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки та/або втрати, які поніс Замовник у зв’язку з надання послуг Виконавцем, якщо такі послуги надані відповідно до умов даного Договору.

5.3. У випадку порушення строку надання послуг більш ніж на 10 робочих днів Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно наданих послуг за кожен день прострочення на підставі письмового звернення Замовника.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, оголошення Урядом карантину, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

6.3. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 20 (двадцяти) календарних днів повідомити про це інші Сторони.

6.4. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг строку виконання зобов’язань поновлюється.

6.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням його дії, не відшкодовуються.

6.6. Достатнім доказом впливу обставин непереборної сили на можливість виконання зобов’язань сторонами за цим договором є сертифікат виданий Торгово-промисловою палатою України або іншою регіональною Торгово-промисловою палатою.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі виникнення суперечок і розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Договору або пов’язані з ним, Сторони будуть застосовувати всі можливі заходи для їх вирішення шляхом переговорів.

7.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі суперечки і розбіжності, які виникають при виконанні цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір є укладеним та діє з дати Акцепту Замовником Договору.

8.2. Договір не може бути укладений, а укладений договір підлягає розірванню у випадках, встановлених відповідними законами України, в тому числі, але не виключно Законами України «Про санкції» № 1644-VII від 14.08.2014, «Про боротьбу з тероризмом» №638-IV від 20.03.2003, «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» № 1636-VII від 12.08.2014.

8.3. Договір діє до кінця календарного року в якому він був укладений.

8.4. Дана редакція Договору набуває чинності з 07.05.2020 року.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Жодна з Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

9.2. Сторони домовились, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно надання Послуг та/або виконання зобов’язань за Договором можливе через електронне листування Сторін – шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді через інтерфейс та функціональні можливості веб-сайту, або з використання E-mail.

9.3. Замовник акцептуванням Договору засвідчує, що він дає свою однозначну згоду на можливість аудіо-фіксування Виконавцем будь-яких телефонних розмов між Сторонами, їх співробітниками та/або представниками. Зазначене аудіо-фіксування розмов може здійснюватися виключно з метою контролю якості Послуг Виконавця та має конфіденційний характер, однак запис аудіо-фіксування розмов також може бути використано як доказ в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо надання доказів у судовому процесі.

9.4. Замовник акцептуванням Договору засвідчує, що він дає свою однозначну згоду на право Виконавця використовувати дані про використання веб-сайту Замовником для ведення статистики, а також передавати таку знеособлену інформацію (за виключенням комерційної таємниці) третім особам для її обробки.

9.5. Укладанням цього Договору Сторони, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надають одна одній безумовну згоду на збір, зберігання, обробку та використання персональних даних, якими Сторони обмінюються в процесі укладення та виконання цього Договору з метою виконання обов’язків за цим Договором.